Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Generalforsamling

Stiftende generalforsamling

Mødelokale
Den 24. maj 2023 blev der afholdt stiftende generalforsamling for en ny forening – Bistandsadvokaternes Landsforening - der som navnet antyder, er en forening for advokater og advokatfuldmægtige med interesse for rollen som bistandsadvokat. Det er en forening, der vil styrke og øge fokus på arbejdet som bistandsadvokat og på denne måde sikre og styrke retssikkerheden for ofre for forbrydelser.

Bistandsadvokatens opgave

Når man som borger i Danmark bliver udsat for en forbrydelse, bliver politiet som udgangspunkt involveret. Deres fokus er herefter at opklare forbrydelsen og i den forbindelse få sagen belyst fra alle vinkler. Siden 1980 har ofret for forbrydelsen – den forurettede – kunne få beskikket en bistandsadvokat. Den gængse opfattelse er, at bistandsadvokatens opgave er at støtte, bistå og vejlede den forurettede, men det er intet steds beskrevet, hvad der nærmere ligger heri.

Det forekommer oplagt, at bistandsadvokaten også skal hjælpe forurettede med at søge erstatning – og det forudsætter helt klart en vis viden om erstatningsret. Mange forurettede er sårbare og har brug for at møde empati og menneskelig forståelse. Det kan efter omstændighederne forudsætte en vis psykologisk indsigt og viden om traumereaktioner.

Efterspørgslen stiger

De fleste advokater er bekendte med, at når en straffesag vedrører en straffelovsovertrædelse som oplistet i retsplejelovens § 741 a, er der mulighed for, at den forurettede kan få beskikket en bistandsadvokat. Flere og flere ofre for forbrydelser ses at gøre brug af dette, hvorfor efterspørgslen på bistandsadvokater stiger. Hvad mange førhen anså som et bijob, er derfor nu gået hen at være blevet til et fuldtidsarbejde. Det konkrete omfang af arbejdet som bistandsadvokat er dog uoplyst, og der mangler oplysninger og klare retningslinjer for bistandsadvokatens rolle. Ambitionen for Bistandsadvokaternes Landsforening er ikke kun at få konkretiseret arbejdet samt rollen, men ligeledes kvalificere det arbejde bistandsadvokaterne leverer, blandt andet gennem kurser, uddannelse mv.

Foreningens formål

I arbejdet som bistandsadvokat har man at gøre med særligt sårbare og ofte traumeramte mennesker, og det er derfor vigtigt at stifte lige netop denne forening, så vi er sikre på, at advokater, der varetager arbejdet som bistandsadvokat, er ordentligt klædt på til opgaven. Derudover er det vigtigt, at alle aktører inden for retssystemet er bekendte med bistandsadvokatens arbejde, så der ikke længere hersker tvivl om, hvad en bistandsadvokats rolle er.

Bestyrelsen

Til den stiftende generalforsamling blev advokat Helle Hald valgt som forperson og til den øvrige bestyrelse blev valgt advokat Charlotte Møller Larsen, advokat Mikkel Holm Nielsen, advokat Henrik Hougaard, advokat Stine Dahl og advokat Louise Traberg Smidt.

Advokat Stine Dahl blev på et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgt som næstforperson.

Den første ordinære generalforsamling vil blive afholdt allerede i foråret 2024, hvorefter der vil blive holdt generalforsamling hvert andet år.

Foreningen vil allerede i 2023 udbyde de første pointgivende kurser.

Medlemskab

Kontingent for medlemskab er 2.000 kr.– dog kun 1.000 kr. i 2023.

Ønske om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens sekretær, Ulrica Nielson, ved at sende en mail her.
Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o Advokat Helle Hald

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Copyright © 2024 All Rights Reserved
crossmenu